Betingelser for kjøp og brukervilkår for tjenester

Generelt

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard avtalebetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.


Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger

Firmanavn: Datek Smart Home
Kontaktadresse: Voldgata 8, 2000 Lillestrøm, Norge
E-post: post@evasmart.no eller vårt kontaktskjema på evasmart.no
Telefon: 920 38 000
Organisasjonsnr.: 918 005 234


Kjøper

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift om ikke kjøper velger å vise priser uten merverdiavgift eller er registrert som bruker fra et land utenfor Norge. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført, eller senest første virkedag etter bestilling. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.


Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.


Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.


Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Levering

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt.


Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.


Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.


Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt sende varene tilbake.


Dersom kjøperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som selgeren tilbød, skal selgeren likevel ikke betale tilleggskostnadene dette medførte.


Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet.


Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake.


Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes.


Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.


Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur.


Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.


Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.


Oppfyllelse:

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.


Heving:

Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.


Erstatning:

Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”

Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreveavtalen hevet og erstatning fra selgeren.


Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller om levering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.


Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.


Prisavslag:

Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.


Heving:

I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.


Erstatning:

Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.


Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.


Oppfyllelse
:

Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.


Heving
:

Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.


Erstatning
:

Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.


Renter:

Ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.


Gebyr:

Ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 500,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt "Kjøperens rettigheter ved forsinkelse" og "Kjøperens rettigheter ved mangel".

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.


Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene.


Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.


For øvrig informasjon om behandling av personopplysninger henvises til vår personvernerklæring: https://evasmart.no/personopplysninger

Cookies

Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder. Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et kjøp.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.


Se lov av 01. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).

Salgsforbehold og endringer

DSH tar forbehold om prisendringer, trykkfeil, endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider. Tilbud gjelder så lenge lageret rekker dersom annet ikke er definert.

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Brukervilkår for Datek Smart Home AS

Brukervilkårene er gjeldende fra 29.09.2022 og erstatter alle tidligere brukervilkår.

Datek Smart Home AS (heretter "DSH"), et selskap registrert i Norge med organisasjonsnummer 918 005 234 og adresse Voldgata 8, 2000 Lillestrøm, tilbyr en smarthusplattform som lar deg kontrollere og få varsel fra smarte enheter, heretter kalt "Tjenesten".


Tjenesten består av tre hovedkomponenter:

 • En fysisk Eva Hub plassert i bolig tilkoplet internett som kommuniserer med tilkoblede smarte enheter i boligen
 • En app, «Eva Smarthus», der bruker kan styre og gjøre innstillinger fra sin smarttelefon.
 • En programvare tjeneste «i skyen» som kobler app med Hub og sørger for varslinger, oppdateringer og flere avanserte smarthus-relaterte funksjoner.


Tjenestene i Eva Smarthus deles opp i 2 hovedelementer:

 • Eva basis smarthus funksjonalitet i Eva Smarthus app, dette er f.eks tilkopling av en dør/vindu sensor hvor status på åpen/lukket og temperatur kan leses ut. Basisfunksjonalitet krever en Eva Hub.
 • Tilleggstjenester som tilfører en merverdi, for eksempel en alarm tjeneste som benytter dør/vindu sensor til å sette boligen i en hjemme/borte modus og generere alarm meldinger ved innbrudd, eller en tjeneste for automatisk styring av strømforbruket i hjemmet basert på strømpriser.


Denne avtalen er for sluttbrukere (“Bruker” eller “Brukeren”) og regulerer bruken av DSH sine tjenester. Avtalen gjelder enhver Bruker (inkludert, men ikke begrenset til kunder, medlemmer av husstanden, gjester m.m.) av Tjenesten. Ved å godta brukervilkårene godtar Brukeren behandling av personopplysninger spesifisert i denne avtalen.


For å bruke Eva Smarthus app må du ha tilgang til en Eva hub. Ved å bruke eller på annen måte få tilgang til Tjenesten, godtar du å være bundet av brukervilkårene. Hvis du ikke godtar disse, vil du miste tilgang til Tjenesten umiddelbart.


Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde og oss som leverandør, slik at kundeforholdet skal oppleves så godt som mulig.

Generelt

Tjenesten er tilgjengelig for din egen personlige bruk og skal ikke brukes til kommersielle formål eller for ulovlig eller uautorisert bruk. Når du bruker Tjenesten, må du overholde gjeldende internasjonale lover, inkludert lokale lover i ditt bostedsland (sammen omtalt som "gjeldende lover"). Spesielt, men ikke begrenset til, godtar du å ikke:

 • Bruke Tjenesten på en ulovlig måte eller på en måte som fremmer eller oppfordrer til ulovlig aktivitet, inkludert (uten begrensning) brudd på opphavsretten.
 • Forsøke å få uautorisert tilgang til Tjenesten eller eventuelle nettverk, servere eller datasystemer som er koblet til Tjenesten.
 • Endre, tilpasse, oversette eller omvendt konstruere noen del av Tjenesten, eller formatere eller ramme eventuelle deler av sidene som omfatter Tjenesten.

Fysiske produkter

Fysiske produkter kjøpt fra DSH er kundens eiendom. Garantien på produktet følger regelverket ved kjøp, men DSH garanterer ikke at produktet vil kunne støtte all fremtidig funksjonalitet.

Garantien på produktet dekker ikke skader forårsaket av ytre fysiske påvirkninger eller andre omstendigheter som for eksempel feil bruk, hærverk, lynnedslag, brann eller oversvømmelse og eller andre lignende skader som kan oppstå under “force majeure”.

Enkelte produkter kan måtte installeres av autorisert installatør, brukermanualen til produktet vil i så fall opplyse om dette.

Tjenesten

For å ta i bruk tjenester levert av DSH må brukeren gjøre følgende:

 • Opprette en brukerprofil i appen «Eva Smarthus».
 • Bruke en smarttelefon som støtter bruk av appen.
 • Sette opp en Eva Hub kjøpt av DSH.
 • Koble Eva Hub og app til internett eller mobilnett og følge instruksjonene for å sette opp hjemmet.
 • Bruk av Eva Smarthus basis tjenester inngår i produktet kunden har kjøpt
 • Verdiøkte tjenester f.eks alarm- eller strømstyringstjenester krever et abonnement for bruk av Tjenesten. Den enkelte abonnementstjeneste beskrives separat og oppdaterte beskrivelser og priser er tilgjengelige på evasmart.no.

Brukerprofilen er unik for hver enkelt bruker og brukes for å identifisere brukeren og sørge for at kun autoriserte brukere skal ha tilgang til ditt hjem. Brukeren plikter at kontaktinformasjonen (som navn, telefonnummer og e-postadresse) er registrert hos DSH og er korrekt og oppdatert til enhver tid.


Tjenesten levert fra DSH gir mulighet for styring og overvåking av en rekke funksjoner og parametere. Hvilke funksjoner som er tilgjengelig vil avhenge av hvilke(n) tjeneste(r) kunden betaler for og hvilke smarte enheter som er koblet til systemet.


Funksjoner som brukere av Tjenesten har tilgang til er bl.a.:

 • Kontroll/styring av lys og temperatur i boligen
 • Adgangskontroll
 • Definere stemninger for hjemmet
 • Automatisert styring på for eksempel gitte tidspunkter
 • Overvåking av sensorverdier som temperatur, luftfuktighet mm
 • Hendelseslogg bl.a. for adgangskontroll
 • Administrere varslinger


DSH tar retten til privatliv på alvor. DSH vil bare bruke dine personlige opplysninger i samsvar med vilkårene i personvernerklæringen vår, som er tilgjengelig her: https://evasmart.no/personopplysninger


For å kunne ta i bruk Tjenesten må du ha bekreftet at du har lest og akseptert denne.

Omfang

DSH eier alle rettigheter til alle patenter, opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter i merkevaren Eva, Tjenesten og alt annet materiale som er del av dette. Materialet inkluderer all informasjon, data, tekst, musikk, lyd, bilder, grafikk og videomeldinger, all kildekode og annet materiale, samt eventuelle oppdateringer, modifikasjoner, forbedringer og derivater derav.

Rettighetene gitt til brukeren for bruk av tjenesten er underlagt aksept av brukervilkårene. Aksept av brukervilkårene inkluderer brukerens samtykke til:


 • Ikke på noen måte kommersielt utnytte tjenesten fra DSH uten eksplisitt samtykke fra DSH
 • Ikke endre, lage derivater av eller demontere DSH-plattformen
 • Ikke skaffe seg tilgang til tjenesten for å bygge en lignende eller konkurrerende tjeneste
 • Ikke laste opp, overføre eller distribuere eventuelle datavirus eller programvare ment for å skade eller endre et datamaskin- eller kommunikasjonsnettverk
 • Ikke skaffe seg tilgang til (eller forsøke å få tilgang til) deler av DSH plattformen på annen måte enn gjennom grensesnittene som tilbys av DSH
 • Å ikke fjerne, skjule eller endre eventuelle rettighetserklæringer (inkludert varemerker og varemerker) som kan være inneholdt eller vist i forbindelse med DSH plattformen.

Ansvar og begrensninger

Brukeren er ansvarlige for installasjon og bruk av systemet. DSH kan ikke holdes ansvarlig for skader, kostnader eller problemer knyttet til feil installasjon eller bruk av kunde eller tredjepart.

DSH kan under ingen omstendighet holdes ansvarlig for indirekte, tilfeldige eller følgeskader (inkludert - uten unntak - tapt fortjeneste, tapt besparelse, driftsavbrudd eller annen kost relatert til fjerning eller utskifting av produkter). Uavhengig av eventuelle skader som kunden måtte pådra seg av en eller annen grunn, skal DSHs samlede og kumulative ansvar overfor kunden av produktene og tjenestene som er beskrevet her, være begrenset til vilkår og betingelser for kommersielt salg av DSH.

Tilgjengelighet

DSH har som mål at Tjenesten skal være svært pålitelig og tilgjengelig til enhver tid, men garanterer ikke at Tjenesten vil være tilgjengelig 100 % av tiden. DSH-plattformen kan bli utsatt for sporadiske forstyrrelser og feil av en rekke årsaker utover DSH sin kontroll, blant annet oppetid hos tjenesteleverandør av bredbånd o.l. Brukeren anerkjenner disse begrensningene og godtar at DSH ikke er ansvarlig for skade eller tap som skyldes at DSH-plattformen ikke virker til enhver tid.

Tjenester levert av DSH er tiltenkt brukt for ikke-kritisk informasjon og styring av DSHs tjenester, inkludert utstyr produsert av DSH og tredjeparter. Bruker godtar at Tjenesten fra DSH ikke er sertifisert, eller ment for nødssituasjoner. DSH gir ingen garanti for at de sikkerhetsforbedrende tjenestene skal fungere.


Noe av utstyret DSH benytter i tjenesten benytter batteridrift for å kunne fungere. Forventet levetid er som oftest opplyst av leverandøren og er veiledende forventet levetid. Ytre eller indre påvirkninger kan ha negativ effekt på forventet batterilevetid. Som eksempel vil en enhet som er utsatt for hyppige temperaturendringer eller plassert utendørs kunne ha mindre levetid enn opplyst veiledende tid. Feil i nettverket eller dårlig kommunikasjon kan også påvirke enhetens forventede batterilevetid. DSH vil ikke kunne stå økonomisk ansvarlig for erstatning av batterier dersom levetiden oppleves som mindre enn veiledningen beskriver.

Tredjeparter

DSH benytter tredjeparter for å tilby tjenestene sine. Tjenestene til disse tredjepartene ligger utenfor DSH sin kontroll og Tjenesten kan påvirkes av påliteligheten til tredjeparten. Brukeren godtar:

 • At bruk og tilgang til Tjenesten er avhengig av tredjeparts tjenesteleverandører
 • At tjenestene fra disse tredjepartsleverandørene i visse tilfeller ikke fungerer 100 %, og dermed påvirker hvordan Tjenesten til DSH fungerer
 • At DSH ikke er ansvarlig for skade eller tap på grunn av driften av disse tredjepartsproduktene
 • At DSH ikke er ansvarlig for driftsavbrudd som følge av at tredjeparters tjenester ikke fungerer

Brukeren anerkjenner at DSH benytter tredjeparts tjenesteleverandører på deler av tjenesten sin, for eksempel datalagring hos Amazon Web Services (AWS) i Irland.

Bruker erkjenner at bruken av Tjenesten kan kreve tredjeparts programvare som er underlagt tredjeparts lisenser. Bruker godtar automatiske oppdateringer av Tjenesten fra DSH og tilhørende tredjeparts programvare.

Suspensjon av tjenestene

DSH forbeholder seg retten til å suspendere eller avslutte hele eller deler av Tjenesten eller slutte å levere tjenester knyttet til Tjenesten, med eller uten varsel, f.eks. av sikkerhetshensyn, feil bruk av Tjenesten, beskyttelse av dataene dine og ellers for å beskytte dine interesser. DSH har intet ansvar dersom Tjenesten avsluttes eller suspenderes av slike grunner.


Ved betalingsmislighold av abonnementsavgift vil kunden motta en purring med varsel om at Tjenesten vil suspenderes ved fortsatt manglende betaling. Tjenesten vil suspenderes dersom betaling ikke er mottatt innen 7 dager etter forfall oppgitt i utsendt purring.


Dersom Tjenesten har blitt suspendert på grunn av betalingsmislighold vil suspensjonen oppheves når DHS har mottatt utestående betaling, med mindre avtalen i mellomtiden er hevet eller avsluttet.

Mislighold

DSHs ytelse er mangelfull dersom den ikke er i samsvar med herværende avtale. Videre utgjør det en mangel/forsinkelse dersom det oppstår avbrudd i Tjenesten som DSH yter og avbrudd skyldes DSHs Tjeneste. Det utgjør ikke en mangel etter herværende avtale dersom avbruddet skyldes tredjeparters ytelser som DSH ikke har noen innvirkning på.


Ved mangel eller forsinkelse kan kunden gjøre gjeldende alminnelige mangelsbeføyelser så som avhjelp, prisavslag, erstatning og heving.


Kunden taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende hvis han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir DSH beskjed om mangelen. Denne fristen er aldri kortere enn to måneder fra det tidspunkt kunden oppdaget mangelen.


Reklamasjon må senest skje to år etter det tidspunktet mangelen inntrådte.

Ved berettiget reklamasjon av kjøpt utstyr skal DSH reparere eller erstatte med nytt det som ikke er i kontraktsmessig stand jf. Forbrukerkjøpsloven § 27. DSH har ikke erstatningsplikt ut over kostnadsfri reparasjon eller utskifting. Reklamasjon gjøres gjennom der brukeren har kjøpt produktene.

Betaling for tjenestene

Tjenesten anses levert fra det tidspunktet leveransen er sendt fra vårt lager. Betalingsplikten for abonnementstjenester begynner å løpe fra det tidspunktet leveransen er sendt, med mindre en særskilt rabatt er tilbudt kunden.


Abonnements tjenestene kan ha ulike prisnivåer. Pris for de ulike tjenestene fremgår av kundens valg ved bestilling.


Den til enhver tid gjeldene prisliste vil også være tilgjengelig på DSH hjemmeside evasmart.no.

Avslutning av abonnement

Abonnementstjenester løper til de blir sagt opp med én måneds varsel, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Kunden vil da miste tilgang til tilleggsfunksjonaliteten som inngår i tjenesten.

Endring i brukervilkårene

DSH forbeholder seg retten til å oppdatere disse brukervilkårene. De til enhver tid gjeldende vilkår vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider og i våre tjenester. Vi anbefaler at du gjennomgår vilkårene regelmessig slik at du er klar over eventuelle endringer. Du vil bli varslet om endringer som har betydelig innvirkning på bruken av Tjenesten.


Ved fortsatt bruk av Tjenesten etter at brukervilkårene er oppdatert og du er varslet om eventuelle vesentlige endringer, anses du å ha akseptert disse endringer.